ඩැනියැං යික්සුන් මැෂිනරි සමාගම, ලිමිටඩ්.

ඩැනියැං යික්සුන් මෙචිනරි කම්පැනි, ලිමිටඩ් manufacture යනු ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම් වැනි බහුකාර්ය / ද්වීපාර්ශවීය වෝප් ගෙතුම් යන්ත්‍රය, මැහුම් බන්ධන වෝර්ප් ගෙතීමේ යන්ත්‍රය සහ වීදුරු කෙඳි, සංයෝජන මැට්, කැඩුණු නූල් මැට් රෝවිං සහ රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සඳහා වෘත්තීය නිෂ්පාදනයක් වේ. කාල් මේයර්, කාල් මේයර් මාලිමෝ, ලිබා, රුන්යුවාන්.

නිෂ්පාදන වීඩියෝව